x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

ติดต่อเครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ อันดับ1

นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบาย การรับประกันเครื่องวัดแอลกอฮอล์ ร้านTK_Alcohol

กรณีที่ 1. ในการขอคืน หรือ เปลี่ยนเครื่องวัดแอลกอฮอล์ กรณีที่เกิดการชำรุด เสียหายเนื่องจากการขนส่ง เครื่องวัดแอลกอฮอล์ไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ ทางร้านยินดีรับคืนเครื่องวัดแอลกอฮอล์และจัดส่งเครื่องวัดแอลกอฮอล์ใหม่ทันทีเมื่อได้รับคืนเครื่องวัดแอลกอฮอล์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีที่ 2. การขอเปลี่ยนเครื่องวัดแอลกอฮอล์ใหม่เนื่องจากลูกค้าสั่งซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ผิดพลาด เมื่อได้รับคืนเครื่องวัดแอลกอฮอล์ และตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วว่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทางร้านยินดีเปลี่ยนเครื่องวัดแอลกอฮอล์อื่นๆแทนได้ โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่ง และ ส่วนต่างที่เกิดขึ้น ของราคาเครื่องวัดแอลกอฮอล์เดิม ก่อนการจัดส่ง

กรณีที่ 3. การขอคืนเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่นอกเหนือจากกรณีข้างต้น เช่น การขอคืนเงินเนื่องจากใช้งานไม่เป็น หรือ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์แล้ว หลังจากทางร้านตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องวัดแอลกอฮอล์แล้วอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 5 วันทำการ โดยหักค่าธรรมเนียม 10% จากราคาเครื่องวัดแอลกอฮอล์นั้นๆ

กรณีที่ 4. การเคลมประกันเครื่องวัดแอลกอฮอล์เนื่องจากเครื่องวัดแอลกอฮอล์ยังไม่หมดประกันเครื่องวัดแอลกอฮอล์ ให้ลูกค้าดูที่ เงื่อนไขการรับประกันเครื่องวัดแอลกอฮอล์

***หมายเหตุ กรณีเครื่องวัดแอลกอฮอล์มีปัยฆาโปรดส่งคืนภายใน 7 วัน***

 

เงื่อนไขการรับประกันเครื่องวัดแอลกอฮอล์

 1. ผู้ ซื้อควรเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ และจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในกรณี ที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันเครื่องวัดแอลกอฮอล์
 2. การรับประกันเครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดแอลกอฮอล์นั้นๆเป็นไปตามระยะเวลาที่ทางร้านTK_Alcoholกำหนด
 3. กรณี ที่ได้รับเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากการจัดส่งแล้ว เกิดเครื่องวัดแอลกอฮอล์มีลักษณะไม่ตรงสเป็ค? แตก,ชำรุด,บุยสลาย หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก ให้ส่งคืนเครื่องวัดแอลกอฮอล์พร้อมใบเสร็จรับเงิน และอุปกรณ์ทั้งหมดโดยเร็วที่สุด
 4. สามารถ เปลี่ยนเครื่องวัดแอลกอฮอล์ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันซื้อ แต่เครื่องวัดแอลกอฮอล์จะต้องมีสภาพปกติสมบูรณ์ กล่องบรรจุและอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเอกสารหลักฐานใบรับประกันหรือใบเสร็จรับเงิน เหมือนตอนที่ซื้อไปจากทางร้าน
 5. การรับประกันเครื่องวัดแอลกอฮอล์สิ้นสุดลงเมือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับประกันเครื่องวัดแอลกอฮอล์หาย สติ๊กเกอร์รับประกันเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่ติดกับตัวเครื่องวัดแอลกอฮอล์ฉีกขาด

 

ทางร้านไม่รับเปลี่ยนเคลมหรือคืนเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่อยู่ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เครื่องวัดแอลกอฮอล์มีสภาพผิดปกติ? ได้แก่ ไหม้, แตก,ชำรุด,บุยสลาย หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
 2. เครื่องวัดแอลกอฮอล์มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ หรือคาบอื่นๆ เป็นต้น
 3. เครื่องวัดแอลกอฮอล์เสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, ตกน้ำ เป็นต้น
 4. สติ๊กเกอร์รับประกันของ ร้านTK_Alcohol มีรอยฉีก, ขาด ,หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ได้
 5. การใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่ผิดวิธี หรือผิดวัตถุประสงค์จากที่ออกแบบไว้ เครื่องวัดแอลกอฮอล์มีการแก้ไข ดัดแปลง เกิดอุบัติเหตุกับตัวเครื่องวัดแอลกอฮอล์ มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม
 6. ทางร้านTK_Alcohol จะไม่รับประกันเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวเครื่องวัดแอลกอฮอล์ และไม่สามารถลบออกได้โดยส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือเครื่องวัดแอลกอฮอล์
 7. เครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่ส่งมาตรวจสอบ หากไม่พบอาการเสีย แต่สาเหตุเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเครื่องวัดแอลกอฮอล์กลับ
 8. เครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่หมดอายุการรับประกัน หรือเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่ตรวจไม่พบอาการเสีย หรือตรวจพบอาการเสีย ลูกค้าจะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม การส่งเครื่องวัดแอลกอฮอล์กลับคืนลูกค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเครื่องวัดแอลกอฮอล์กลับ
 9. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี ความผิดพลาด การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุงเอง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของเครื่องวัดแอลกอฮอล์
 10. อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลว หรืออาหารหกใสผลิตภัณฑ์, น้ำหรือเหงื่อเข้าเครื่อง หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าที่เกิน
 11. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิท หรือรอยเปรอะเปื้อน
 12. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง
 13. การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดประเภท , ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี
 14. ความเสียหายซึ่่งเกิดจากสัตว์ หรือ แมลงกัดหรือทําลาย อุปกรณ์ วงจร สายไฟ

 TK-ALCOHOL.COM

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เลื่อนขึ้นบน